• Regulamin

Regulamin obowiązujący od 25 grudnia 2014 r.

Przed skorzystaniem z usług sklepu internetowego TWOMARK należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Zakupując towar Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie punkty.Regulamin sklepu internetowego www.twomark.pl§ 1

 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.twomark.pl (zwany dalej również „Sklepem”) prowadzony jest przez przedsiębiorcę działającego pod firmą „DUDKIEWICZ BOŻENA FIRMA TWOMARK” (zwanego dalej również jako „Firma TWOMARK”); zarejestrowanego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, NIP 627-106-37-31, REGON 272950222. Siedziba sklepu internetowego mieści się w Chorzowie 41-500, ul. Gałeczki 40/197.
 2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane ze sklepem internetowym prosimy kierować na adres e-mailowy: info@twomark.com.pl

§ 2

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również „Regulaminem”) określa sposób korzystania z usług sklepu internetowego www.twomark.pl, zakres jego odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje organizacyjne.
 2. Kupujący, składając zamówienie pod adresem Sklepu, potwierdza tym samym zapoznanie się z treścią Regulaminu a jednocześnie – związanie jego postanowieniami. Niezależnie od tego niniejszy regulamin jest wyświetlany Użytkownikowi w procesie składania takiego zamówienia, bezpośrednio przed możliwością potwierdzenia złożenia danego zamówienia. Ponadto – na zasadzie art. 384 § 4 KC – Sklep udostępnia każdemu Użytkownikowi (Klientowi) treść Regulaminu w formie pliku, który może być zapisany przez Użytkownika w jego urządzeniu a następnie odtwarzany wedle jego uznania.

§ 3

 1. Z usług sklepu internetowego www.twomark.pl Użytkownik (Klient) może korzystać za pomocą programu Internet Explorer od wersji 7.0. lub innego – analogicznego.
 2. Firma TWOMARK zwraca niniejszym uwagę, iż technologia stosowana w Internecie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

§ 4

 1. Użytkownik (Klient) składając zamówienie pod adresem Sklepu, wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych, w Bazie Użytkowników sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Firma TWOMARK zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych, w szczególności zgodnie z art. 32 i następnymi odnośnej ustawy.

§ 5

 1. Sklep internetowy www.twomark.pl prowadzi sprzedaż artykułów sportowych za pośrednictwem sieci Internet, w tym w szczególności:
  • rowerów,
  • akcesoriów rowerowych,
  • części zamiennych rowerowych,
  • odzieży sportowej rowerowej.
 2. Sklep internetowy www.twomark.pl prowadzi sprzedaż dla Klientów z wszystkich krajów Europejskich. W przypadku zamówienia towaru przez Kupującego, nie będącego rezydentem w którymkolwiek kraju Unii Europejskiej, płaci on kwotę „brutto”, zawierającą podatek VAT. (cena towaru uwidoczniona w sklepie internetowym www.twomark.pl). Cenę „brutto” płacą również klienci (rezydenci) z krajów Unii Europejskiej, chyba że prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą i wypełnią odpowiednie dokumenty wywozu. Zakup towaru jest wolny od opłat celnych.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.twomark.pl, a w wyjątkowych przypadkach:
  • telefonicznie (+48 32) 247 56 80,
  • Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzymuje e-mailem informację o zaewidencjonowaniu i przystąpieniu przez Sklep do weryfikacji zamówienia oraz o ewentualnym wydłużonym terminie dostępności danego towaru lub towarów (o którym mowa poniżej w ustępie 12. zdanie ostatnie).
   Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje bezpośrednio:
   • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, gdy Sklep poinformuje Kupującego e-mailem o dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie – o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia.
   • w przypadku zamówień płatnych przelewem - po tym, gdy na rachunek bankowy wpłynie określona kwota na poczet realizacji zamówienia a następnie, gdy Sklep poinformuje Kupującego e-mailem o dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie – o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument fiskalny (na wyraźne życzenie Kupującego - faktura VAT). Dokument taki wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 5. Kupujący może wprowadzić ewentualne zmiany w danym zamówieniu do momentu wystawienia odnośnego dokumentu fiskalnego. Kupujący może wycofać złożone zamówienie (odstąpić od zawartej umowy kupna) e-mailem wysłanym na adres emailowy: info@twomark.com.pl
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze oznaczonym jako „dostępny”, stanowi cenę danego towaru w momencie jej emitowania przez serwer (wyświetlania na monitorze Klienta) i stanowi cenę obowiązującą przy realizacji danej transakcji, o ile dojdzie do skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego a następnie wysłania przez Sklep e-mailem potwierdzenia dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie - o zamiarze rozpoczęcia realizacji danego zamówienia.
 7. Po skutecznym dokonaniu danego zamówienia przez Kupującego cena towaru, którego dotyczy dane zamówienie, nie ulegnie zmianie.
 8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie danego produktu. Moment zawarcia umowy kupna następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego e-maila z potwierdzeniem dostępności danego towaru lub towarów i jednocześnie informujący o zamiarze wysłania towaru lub towarów, stanowiących przedmiot danego zamówienia.
 9. Informacje zawarte w opisach towarów mają charakter typowo informacyjny.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie (jednakże z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ustępie 7 powyżej), wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 11. Do wartości każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Zamówione produkty dostarczamy na terenie Europy za pośrednictwem:
  POCZTA KURIERSKA - koszt uzależniony od sposobu płatności.
  MOBILNY TWOMARK - 11. dotyczy w szczególności transportu rowerów. Mając na względzie najwyższą jakość obsługi klienta, transport rowerów sprzedawanych przez sklep internetowy www.twomark.pl, odbywać się będzie za pomocą opcji transportu: MOBILNY TWOMARK. Opcja ta polega na dowozie roweru do klienta przez przeszkolonego pracownika, samochodem technicznym TWOMARK. Transport odbywać się może na terenie: Polski, Niemiec, Austrii, Czech oraz Słowacji. Przybliżona długość trasy obliczana będzie na podstawie strony http://maps.google.pl/maps , natomiast realny koszt transportu według rzeczywistego przebiegu samochodu technicznego. Koszt transportu wg ilości przebytych kilometrów:
  • do 100 km: 1,40 zł za 1 km,
  • od 101 km do 200 km: 1,20 zł za 1 km,
  • od 201 km do 400 km: 1,00 zł za 1 km,
  • powyżej 400 km: 0,80 zł za 1 km.
  Przy wyborze opcji MOBILNY TWOMARK, kupujący zobowiązany jest wpłacić należność za transport na konto bankowe TWOMARK, podane na stronie internetowej. Klient pokrywa koszt dostawy tylko w jedną stronę (od siedziby TWOMARK do miejsca odbioru wskazanego przez nabywcę). np. Trasa z Chorzowa ul. Gałeczki do Warszawy na ul. Marszałkowską to około 295 km. Przybliżony koszt transportu wynosić będzie zatem 295 zł. UWAGA! Dostarczanie rowerów firny SPECIAZLIZED jest możliwe WYŁĄCZNIE w opcji MOBILNY TWOMARK.
 12. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
  Przesyłki dostarcza:
  Poczta Polska - czas dostawy 1-5 dni.
  Poczta kurierska - przesyłka kurierska, czas dostawy 1-2 dni roboczy.
  Jeżeli dany produkt nie jest dostępny na magazynie sklepu, termin otrzymania przesyłki wydłuży się o czas sprowadzenia towaru do sklepu. O powyższym fakcie Klient zostanie poinformowany na wskazany przez Klienta adres e-mail (a w jego braku – telefonicznie).
 13. Firma TWOMARK nie ponosi negatywnych konsekwencji marketingowych za jakość usług świadczonych przez podmiot zewnętrzny, realizujący dostawę – w zakresie jego terminowości oraz jakości obsługi. Jednocześnie – na wypadek reklamowania usługi transportowej (wadliwego dostarczenia towaru) – Kupujący winien dopełnić formalnej procedury reklamacyjnej, wymaganej przez podmiot świadczący tę usługę, a następnie poinformować o tym fakcie również Sklep.
 14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
  • przelew bankowy na konto Sklepu.

§ 6
Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zgodnie z art 34 ust 4 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
 3. Towar zwracany w trybie określonym w ustępie 1 powyżej, należy odesłać na adres Sklepu razem z fakturą, otrzymaną wraz z nim. Po otrzymaniu takiego zwrotu „Firma TWOMARK” zwróci Klientowi niezwłocznie kwotę równą wartości zrealizowanego zamówienia, nie później aniżeli w ciągu 14 dni(przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu). Koszt odesłania towaru Sklepowi poniesiony przez Klienta, nie podlega zwrotowi.

§ 7
Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący ujawni w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres Sklepu: TWOMARK, ul. Gałeczki 40, 41-500 Chorzów.
 14. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

  Pobierz formularz reklamacyjny

§ 8

 1. Niniejszym Sklep informuje Klientów, iż w przypadku wysyłki rowerów firmą kurierską (rower zapakowany w kartonie), szczególnym warunkiem obowiązywania gwarancji producenta jest powierzenie złożenia danego roweru autoryzowanemu serwisowi rowerowemu danej marki (w zależności od brzmienia konkretnego dokumentu gwarancyjnego), potwierdzone stosownym wpisem w karcie gwarancyjnej.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  Pobierz wzór oświadczenia

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: FIRMA TWOMARK, ul. Gałeczki 40, 41-500 Chorzów
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy : FIRMA TWOMARK, ul. Gałeczki 40, 41-500 Chorzów.
 6. Po otrzymaniu takiego zwrotu „Firma TWOMARK” zwróci Klientowi niezwłocznie kwotę równą wartości zrealizowanego zamówienia, nie później aniżeli w ciągu 14 dni(przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu). Koszt odesłania towaru Sklepowi poniesiony przez Klienta, nie podlega zwrotowi.
 7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

§ 10

 1. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 01.12.2010, natomiast w brzmieniu aktualnym – od dnia 25 grudnia 2014 r.
 2. Firma TWOMARK zastrzega sobie prawo dalszych zmian niniejszego regulaminu. Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania na stronie Sklepu i indywidualnego podania jej do wiadomości każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi Sklepu (e-mailem).
 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regulaminu – zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Pobierz nowy regulamin

Regulamin karty stałego klienta TWOMARK

REGULAMIN KART STAŁEGO KLIENTA Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym FIRMY TWOMARK Bożena Dudkiewicz z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Gałeczki 40.

 1. Regulamin obowiązuje od 15.04.2013
 2. Wystawcą karty jest Firma Twomark Bożena Dudkiewicz Chorzów, Gałeczki 40.
 3. Członkiem programu lojalnościowego firmy FIRMY TWOMARK Bożena Dudkiewicz jest osoba, której imię i nazwisko figuruje w systemie firmy i która posiada kartę z przypisanym numerem
 4. Warunkiem otrzymania SREBRNEJ KARTY STAŁEGO KLIENTA są zakupy w kwocie powyżej 1000 zł (tysiąca złotych)- lub okazaniu paragonów opiewających na łączną kwotę 1000 zł (tysiąca złotych) oraz wypełnienie formularza o wydanie Karty Stałego Klienta
 5. Warunkiem otrzymania ZŁOTEJ KARTY STAŁEGO KLIENTA są zakupy w kwocie powyżej 15 000 zł (piętnastu tysięcy złotych)- lub okazaniu paragonów opiewających na łączną kwotę 15 000 zł (piętnastu tysięcy złotych)oraz wypełnienie formularza o wydanie Karty Stałego Klienta
 6. Kartą może posługiwać się wyłącznie Właściciel Karty. Karta posiada numer stanowiący, poza danymi personalnymi podstawę identyfikacji jej posiadacza.
 7. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.


Zasady udzielania zniżek dla posiadaczy Karty Stałego Klienta w salonie TWOMARK Bożena Dudkiewicz


 1. SREBRNA Karta Stałego Klienta „TWOMARK” upoważnia jej posiadacza do: - 5% zniżki na wszystkie towary nieprzecenione oraz usługi serwisowe w okresie od 01 marca każdego roku do 31 sierpnia każdego roku oraz -10% zniżki na wszystkie towary nieprzecenione oraz usługi serwisowe w okresie od 01 września do końca lutego każdego roku
 2. ZŁOTA Karta Stałego Klienta „TWOMARK” upoważnia jej posiadacza do: 10% zniżki na wszystkie towary nieprzecenione oraz usługi serwisowe przez cały rok
 3. Warunkiem korzystania ze zniżek przysługujących posiadaczom Karty Stałego Klienta jest jej posiadanie podczas transakcji w oddziale sklepu lub wpisanie jej numeru podczas zakupów w sklepie internetowym.
 4. Rabaty na kartę stałego klienta nie sumują się z innymi promocjami i ofertami rabatowymi
 5. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w programie lojalnościowym oraz z posiadania Karty Stałego klienta, składając oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej („Rezygnuję z uczestnictwa w programie lojalnościowym FIRMY TWOMARK Bożena Dudkiewicz oraz z Karty Stałego Klienta „TWOMARK”. Nazwisko i imię, nr Karty, data, podpis”). Takie oświadczenie klient składa w oddziale firmy, która wystawiła Kartę lub wysyła pocztą na adres siedziby.
 6. Do zmiany regulaminu wystarczy ogłoszenie na stronie www.twomark.pl

Regulamin karty stałego klienta TWOMARK

Regulamin promocji "PAKIET SERWISOWY"

 1. „Pakiet Serwisowy” obejmuje usługę serwisową "przegląd całkowity i przegląd całkowity - rower zawieszony".
 2. Opłata za pakiet promocyjny pobierana jest z góry, w dniu zakupu.
 3. Ceny pakietów:
  a) Pakiet serwisowy na przegląd całkowity – 600zł
  b) Pakiet serwisowy na przegląd całkowity, rower zawieszony – 800zł
 4. „Pakiet Serwisowy” dalej w regulaminie nazwany Pakietem zawiera:
  Przegląd całkowity
  rower Czyszczenie roweru
  napęd Czyszczenie napędu: korba, łańcuch, kaseta, przerzutki p/t (z demontażem korby, ewentualnie wymiana łańcucha, kasety)
  stery przegląd sterów, czyszczenie, ewentualna wymiana, montaż / demontaż widelca
  przerzutki regulacja przerzutek z ewentualną wymianą przerzutek oraz linek i pancerzy, kółeczek przerzutki
  mechanizm korbowy demontaż mechanizmu korbowego i suportu, ewentualna wymiana tarcz, łożysk suportu
  hamulce regulacja hamulców (z ewentualną wymianą linek i pancerzy w przypadku hamulców mechanicznych), wymiana klocków hamulcowych, wymiana płynu hamulcowego i odpowietrzanie hamulców hydraulicznych
  koła centrowanie kół z wymianą do 10 szprych
  piasty przegląd piast z ewentualną wymianą łożysk (czyszczenie, smarowanie)
  opony, dętki Sprawdzenie ciśnienia, wymiana opon / dętek (jeśli jest potrzeba, życzenie klienta), montaż systemu bezdętkowego
  inne: sprawdzenie dokręcenia śrub: tarcz hamulcowych, nakrętki kasety, śrub mech. korbowego, wspornika kierownicy, wspornika siodła i in.
  rower zawieszony: rozebranie i wyczyszczenie zawieszenia, ewentualna wymiana łożysk i elementów zawieszenia
  Uwaga: W zakres przeglądu nie wchodzi: przegląd widelca amortyzowanego oraz amortyzatora tylnego wymiana obręczy kół, kompletu szprych, wymiana piast, zaplatanie nowych kół serwis hamulców hydraulicznych (wymiana uszczelek, tłoczków w zaciskach hamulcowych oraz w tłoczkach)
 5. Pakiet obejmuje dwa przeglądy całkowite w sezonie tj. 01.03 – 31.10 oraz jeden gratisowy przegląd całkowity w okresie 01.11-28/29.02
 6. Pakiet ważny jest przez rok od daty zakupu zamieszczonej na kuponie promocyjnym.
 7. Pakiet w swej cenie obejmuje wyłącznie usługę serwisową.
 8. Pakiet nie obejmuje części serwisowych oraz usługi dotyczącej przeglądu amortyzatora przedniego i tylnego.
 9. Aby skorzystać z pakietu promocyjnego, należy uprzednio skontaktować się z siedzibą serwisu rowerowego Twomark pod numerem tel. : 32 247 56 80 w celu ustalenia daty przeglądu.
 10. Promocja „Pakiet Serwisowy” nie łączy się z innymi promocjami oraz z rabatem z tyt. „Karty Stałego Klienta”.

Regulamin promocji "PAKIET SERWISOWY"

Archiwum regulaminów

Zobacz regulamin obowiązujący do 7 lutego 2013 r.